Uro­dzona w 1955 roku w Zury­chu. Mieszka i pra­cuje w Zury­chu. Jest artystką, pisarką i video-​​eseistką. Bie­mann bada glo­balne rela­cje zmie­nia­jące się pod wpły­wem zwięk­szo­nej mobil­no­ści ludzi, zaso­bów i infor­ma­cji. W jej wcze­śniej­szych pra­cach i dzia­łal­no­ści kura­tor­skiej, głów­nie „prze­strzeń” i „migra­cja” były przed­mio­tem jej ana­liz, jak na przy­kład w Sahara Chro­nicle (2006−2009) gdzie badała tajne siatki migra­cyjne. Ostat­nio zwró­ciła się w kie­runku eko­lo­gii ropy naf­to­wej i wody, co widać w insta­la­cjach video takich jak Black Sea Files (2005), Egyp­tian Che­mistry (2012) i Deep Weather (2013). Broad Art Museum w Mit­chi­gan zamó­wiło u niej pracę For­rest Law (2014), doty­czącą wydo­by­wa­nia ropy i Praw Natury w Ama­zo­nii. Obec­nie pra­cuje nad nowym dzie­łem o tro­pi­kal­nych drze­wach na Bor­neo. Jej insta­la­cje wideo poka­zy­wane były w muze­ach na całym świe­cie oraz na licz­nych bien­nale mię­dzy innymi w: Liver­po­olu, Shar­jah, Szan­ghaju, Tesa­lo­ni­kach, San Paulo, Istam­bule i Wene­cji. Bie­mann opu­bli­ko­wałą kilka ksią­żek w tym: ‘Geo­gra­phy and the Poli­tics of Mobi­lity’, ‘The Magh­reb Con­nec­tion’ oraz ‘Mis­sion Reports’.