VOLVO 240 Trans­for­med into 4 Dro­nes | 2014, cięta karo­se­ria samo­cho­dowa, instalacja

VOLVO V70 Trans­for­med into 6 Dro­nes (Sands of Desert) | 2015, cięta karo­se­ria samo­cho­dowa, instalacja

Serię Volvo V70 Cross Coun­try Trans­for­med Into 6 Dro­nes można czy­tać jako opowieść o zagrożeniach związanych z roz­wo­jem tech­no­lo­gii używanej dla zapew­nie­nia bezpieczeństwa, ale w grun­cie rze­czy obracającej się prze­ciwko nam: wyko­rzy­sty­wa­nej do śledzenia, zyski­wa­nia wie­dzy o wszyst­kich naszych ruchach i miej­scach pobytu. Drony Zuzanny Janin powstały z limu­zyny, uchodzącej za jeden z naj­bez­piecz­niej­szych samochodów świata, dosko­na­łej dla rodziny. Obiekty „woj­skowe” skon­stru­owane z Volvo kombi w sposób nie­oczy­wi­sty doty­kają poczu­cia oso­bi­stego bezpieczeństwa. Poru­szają także pro­blemy związane z prywatnością: czy możliwe jest jej zacho­wa­nie w dzi­siej­szych cza­sach? Czy może zyska­nie bezpieczeństwa wymaga od nas rezy­gna­cji z prywatności, z prawa do niewidzialności? Czy wymaga zgody na bycie śledzonym?

- Mag­da­lena Ujma -

Frag­ment tek­stu wystawy Sie­dem Tań­ców, Gale­ria Labi­rynt, Lublin, sty­czeń 2016

JANIN-VOLVO240-4DRONES-f-PACEWICZ_2365-1-1

Zuzanna Janin Siedem tańców