M_Cover_Vorne_1000

Lisa Schmidt-​​Colinet, Ale­xan­der Schmo­eger i Flo­rian Zey­fang, Waria­cje histo­rii, 2012

Pro­jekt Mikro­bry­gady. Waria­cje histo­rii, poświę­cony jest roż­nym aspek­tom pro­gramu samo­dziel­nego wzno­sze­nia dziel­nic miesz­ka­nio­wych. Pierw­sze mikro­bry­gady powstały w 1971 roku w odpo­wie­dzi na ogromny defi­cyt miesz­ka­niowy na Kubie. Grupy pra­cow­ni­ków zwal­niano z dotych­cza­so­wych obo­wiąz­ków i przy­dzie­lano do pracy przy budo­wie cztero– i pię­cio­pię­tro­wych blo­ków; gotowe miesz­ka­nia roz­dzie­lano według potrzeb i zasług. Ponie­waż człon­ko­wie mikro­bry­gad nie znali się na budow­nic­twie przy­go­to­wy­wano pre­fa­bry­katy, które można było mon­to­wać ręcz­nie. Choć wzno­szone budynki były stan­dar­dowe i nie­wiele się od sie­bie róż­niły powstały dziel­nice, które dzi­siaj mają uni­kalny cha­rak­ter. W latach 1971 – 75 Mikro­bry­gady dopro­wa­dziły do wzro­stu podaży miesz­kań pro­du­ku­jąc rocz­nie 20 tysięcy kom­plek­sów, do momentu kiedy brak mate­ria­łów budow­la­nych spo­wol­nił ten pro­ces i w 1978 roku rząd ogra­ni­czył pro­gram. Nawet dzi­siaj poja­wiają się próby reak­ty­wa­cji ini­cja­tywy budow­nic­twa przez samych mieszkańców.