Warsz­taty dla mło­dzieży szkol­nej ‘Robot­nik Sztuki’

W ramach inter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów przy­go­to­wa­nych przez Robot­ni­ków Sztuki z PGR ART, uczest­nicy zostaną zapro­szeni na ple­ner po tere­nach po-​​stoczniowych, gdzie na pod­sta­wie udo­stęp­nio­nych przez PGR foto­gra­fii Stoczni Gdań­skiej z lat 2001–2008 będą mieli za zadanie:

odna­le­zie­nie zmian w archi­tek­tu­rze prze­strzeni Stoczni,
– wyko­na­nie doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej z zacho­wa­niem tych samych kadrów, które będą na zdję­ciach archi­wal­nych.
– Archi­walne foto­gra­fie zostaną umiesz­czone fizycz­nie w miej­scach gdzie zosta­nie odna­le­ziona zmiana w tkance
Mło­dego Mia­sta, a wyko­nane cyfrowe foto­gra­fie zostaną umiesz­czone na blogu pod­czas spo­tka­nia w pra­cowni w Kolo­nii Artystów.

Pro­jekt służy pozna­niu prze­strzeni Stoczni jako dziel­nicy leżą­cej w cen­trum Gdań­ska, Stoczni w momen­cie trans­for­ma­cji. Poczu­cie uczest­nic­twa w pro­ce­sie prze­miany tere­nów po-​​stoczniowych, w tym szcze­gól­nym momen­cie uta­jo­nego ocze­ki­wa­nia na decy­zje zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów nastąpi poprzez udo­stęp­nione uczest­ni­kom nie­zbęd­nych narzę­dzi w ramach pro­jektu. Warsz­tat oparty jest na XXI wieku więc udo­stęp­niamy uczest­ni­kom naj­now­sze zdo­by­cze tech­niki, które umoż­li­wią im pozna­nie sie­bie oraz ota­cza­ją­cej ich rze­czy­wi­sto­ści. Przy oka­zji uświa­do­mimy o zagro­że­niach wyni­ka­ją­cych z nie­umie­jęt­nego posłu­gi­wa­nia się tymi narzę­dziami. Pro­ces per­cep­cji oparty będzie na wspól­nym posza­no­wa­niu dóbr doko­nań kul­tu­ral­nych, które posłużą budo­wa­niu wspól­nej plat­formy wymiany.

Czas trwa­nia jed­nego spo­tka­nia z grupą warsz­ta­tową to 5 godzin.
Ilość uczest­ni­ków w gru­pie: 10 osób
Ilość spo­tkań warsz­ta­to­wych: 20, 10 w czerwcu i 10 we wrze­śniu 2013

Orga­ni­za­to­rzy:

PGR ART ist­nieje poza podzia­łami i jed­no­znacz­nie wyzna­czo­nymi gra­ni­cami. Nie jest dla nas istotne, czy to co robimy
to jesz­cze sztuka, już poli­tyka lub zabawa. PGR nie two­rzy, PGR uzmy­sła­wia. PGR sta­nowi tym samym coś wię­cej niż
tylko grupę arty­styczną, jest mia­no­wi­cie pro­jek­tem spo­łecz­nym, a może nawet spo­so­bem na życie.

Miko­łaj Robert Jur­kow­ski — Robot­nik Sztuki, zało­ży­ciel grupy arty­stycz­nej Cen­tralny Urząd Kon­troli
Tech­nicz­nej CUKT oraz Wol­nej Pra­cowni PGR_​ART z sie­dzibą w Koloni Arty­stów Gdańsk Stocz­nia. Ini­cja­tor powsta­nia
Insty­tutu Twór­czych Dzia­łań ITEDE oraz Koloni Arty­stów Gdańsk Stocz­nia. Autor pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych: “Mło­dzi
Mło­dego Mia­sta”, warsz­ta­tów dla dzieci pt. “Dotyk Sztuki”. Zwią­zany z dzia­ła­niami TOTARTU i Fun­da­cją Wyspa
Pro­gress, pomy­sło­dawca Warsz­ta­tów arty­stycz­nych reali­zo­wa­nych w CSW Łaź­nia pt. “Kra­ina Kre­atyw­no­ści” oraz
“Wędrowcy”.

Syl­we­ster Gałuszka -  Robot­nik Sztuki, pre­zes Fun­da­cji Kolo­nia Arty­stów, ani­ma­tor wyda­rzeń arty­stycz­nych
w Koloni Arty­stów Gdańsk Stocz­nia. Zało­ży­ciel Wol­nej Pra­cowni PGR_​ART z sie­dzibą w Koloni Arty­stów Gdańsk
Stocz­nia. Autor pro­jektu cyklicz­nych pre­zen­ta­cji stu­den­tów ASP “Extreme art”, współ­twórca warsz­ta­tów arty­stycz­nych
pt. “Kra­ina Kre­atyw­no­ści”, “Wędrowcy”, „ARTour 2016”. Reali­zuje prace wideo w tech­nice found-​​footage.
Zało­ży­ciel Gale­rii wideo „6,21” z sie­dzibą w Kolo­nii Arty­stów, twórca pro­jek­tów: WRZESZCZ ART!, Clo­sed Show oraz
OSA Festival.