Jedną z prac spe­cjal­nie zamó­wio­nych na Alter­na­tiva w tym roku jest „Prze­ję­cie Stoczni” Antona Katsa. Mobilne foto­gra­ficzne obiekty przed­sta­wia­jące postocz­niowe budynki pozwa­lają poprzez róż­no­rodne usta­wie­nia fan­ta­zjo­wać o moż­li­wej przy­szło­ści pla­no­wa­nego Mło­dego Miasta.

Nasi edu­ka­to­rzy Nata­lia Wiśniew­skaRobert Sęk pra­co­wali wokół tej insta­la­cji  z dwiema gru­pami wie­ko­wymi. Efekty tej twór­czej koope­ra­cji zostaną zapre­zen­to­wane na fini­sażu Alter­na­tiva w pią­tek 16 wrze­śnia o 18:00.

image_1

image_2

image_3

image_4