W dniach 7–12 wrze­śnia gościem Alter­na­tiva będzie holen­der­ski arty­sta i kura­tor Arne Hendriks.

Poszu­ku­jemy około 6 uzdol­nio­nych manu­al­nie osób, które pra­cu­jąc wiele godzin dzien­nie stwo­rzą wraz z nim insta­la­cję, któ­rej ideę arty­sta opi­suje następująco:

Ta foto­gra­fia z New York Times, zro­biona w 2011, chwilę po trzę­sie­niu ziemi w Tōhoku i tsu­nami, które prze­szło nad całą Japo­nią, prze­raża i inspi­ruje. Jest to obraz ludz­kiej wytrwa­ło­ści w obli­czu cał­ko­wi­tego znisz­cze­nia. W środku tej pie­kiel­nej sceny stoi matka, z dziec­kiem na ple­cach, przy­go­to­wu­jąca posi­łek w zaim­pro­wi­zo­wa­nej, polo­wej kuchni. Dwóch męż­czyzn sie­dzi obok niej, jedząc. W tle, stos wyrzu­co­nego przez fale drewna spon­ta­nicz­nie odtwa­rza falę, do złu­dze­nia przy­po­mi­na­jącą iko­niczny drze­wo­ryt Hoku­sa­iniego. Ten obraz mógłby pocho­dzić z powie­ści Mura­ka­miego, jest jed­no­cze­śnie absur­dalny i zupeł­nie nor­malny. Na prze­strzeni lat czę­sto wyobra­ża­łem sobie odtwo­rze­nie tej sceny.

Arne Henriks

Pod­czas czte­ro­dnio­wych warsz­ta­tów odtwo­rzymy tą iko­niczną scenę w peł­no­wy­mia­ro­wej i  trój­wy­mia­ro­wej insta­la­cji. Będziemy dys­ku­to­wać jak to osią­gnąć, jakimi posłu­żyć się  narzę­dziami i z jakich wyko­nać to mate­ria­łów. Jako że obraz uka­zuje kuch­nię, będziemy także goto­wać i jeść wewnątrz naszej instalacji.

Arne Hen­driks ukoń­czył stu­dia arty­styczne w Amster­da­mie w roku 2001. Jest znany z pro­jek­tów takich jak np.  „Incre­di­ble Shrin­king Man” czy „Hac­king IKEA”. Był współ­ku­ra­to­rem wystawy „Mate­rial­ność” Alter­na­tiva 2012. Jego pro­jekty maja cha­rak­ter otwarty, per­for­ma­tywny, oparty na współ­pracy i prze­twa­rza­niu roz­ma­itych zna­le­zisk. Jest jedną z naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cych postaci eks­pe­ry­men­tu­ją­cych na gra­nicy sztuki, pro­jek­to­wa­nia i spe­ku­la­cji naukowej.

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o przy­sy­ła­nie dekla­ra­cji o chęci przy­stą­pie­nia do warsz­ta­tów wraz z moty­wa­cją i z kil­koma sło­wami o sobie a także ilo­ścią czasu, jaki mogą Pań­stwo poświę­cić pro­jek­towi na adres: fundacja.​alternativa@​gmail.​com . Szcze­gól­nie ser­decz­nie zapra­szamy stu­den­tów i nie­daw­nych absol­wen­tów szkół arty­stycz­nych. Osoby wybrane powia­do­mimy niezwłocznie.

Uczest­nicy, któ­rzy wezmą udział w całym pro­jek­cie otrzy­mają od nas dyplom, zaświad­cza­jący o udziale oraz jedną z naszych publikacji.