stanisz

Jacek Sta­ni­szew­ski, Dzi­kie życie wchła­nia nas, 1994 /​ 2013

Dzi­kie życie wchła­nia nas (1994) jest czę­ścią pro­jektu Wild Life is Us — Dzi­kie życie  to my, który Jacek Sta­ni­szew­ski przy­go­to­wał jako pro­jekt w prze­strzeni publicz­nej, pre­zen­to­wany  w 1998 roku na 100 bil­l­bo­ar­dach w War­sza­wie. Praca powstała jako col­lage zna­le­zio­nych mate­ria­łów wizu­al­nych, które zdają się nas prze­no­sić do ano­ni­mo­wej, zin­du­stria­li­zo­wa­nej metro­po­lii. Miej­ska codzien­ność,  jak mówi Sta­ni­szew­ski, wymu­sza na miesz­kań­cach nie­usta­jące zaan­ga­żo­wa­nie  w sytu­acje życiowe, które w coraz mniej­szym stop­niu są wybo­rem, a raczej nie­uchron­nym wymo­giem. Syme­tryczna kom­po­zy­cja obrazu wchła­nia widza, wciąga w tunel, któ­rym w powie­trzu płyną postaci. Mia­sto nie jest tu prze­strze­nią otwartą,  tylko pojem­ni­kiem, miej­skim base­nem, w któ­rym pędzą w dziw­nej deter­mi­na­cji ku nie­zna­nym celom wciąż zajęte postaci.