Wydarzenia towarzyszące
unnamed

Smak Ziel­nika

27 wrze­śnia (nie­dziela)
godz. 12:00
Otwarty ogród /​​ dzie­dzi­niec Insty­tutu Sztuki Wyspa

 
SillfootnoteChapt1-02

Piękno i prawo do brzydoty

30 lipca (czwar­tek)
godz. 21.00 /​ Otwarty Ogród, dzie­dzi­niec Insty­tutu Sztuki Wyspa
Wstęp wolny


 


Je vais vous racon­ter ma vie (Opo­wiem wam moje życie)

WEZWA­NIE DO WSPÓŁ­UCZEST­NIC­TWA: Esther zapra­sza każ­dego, kto jest zain­te­re­so­wany uczest­ni­cze­niem w tym per­for­man­sie. Każdy jest mile widziany. Cią­gle szu­kamy osób głu­chych oraz zna­ją­cych język migowy do udziału w przedsięwzięciu.

 
Behind the Tin Sheets 4

Noc Kura­to­rów

Wrze­sień 2015
Otwarty ogród /​​ dzie­dzi­niec Insty­tutu Sztuki Wyspa