stop klatki (8)

Hono­rata Mar­tin, Wyj­ście w Pol­skę, 2013

Na pro­jekt skła­dają się rysunki, mapy, zdję­cia i filmy zre­ali­zo­wane pod­czas samot­nej wyprawy artystki. Mar­tin wyszła 15 lipca ze swo­jego miesz­ka­nia bez okre­ślo­nego celu i tra­jek­to­rii udała się w głąb kraju, nie mając także żad­nych zało­żeń co do czasu, jaki chce spę­dzić w podróży. Moty­wa­cją był olbrzymi lęk, jaki odczu­wała na myśl o samot­nym mar­szu i sytu­acji, w któ­rej rze­czy­wi­stość i każdy dzień wery­fi­kuje kolejne jej kroki i plany. Mar­tin wędro­wała około 2 mie­sięcy, z zamia­rem obser­wo­wa­nia świata i ludzi dokoła sie­bie. Szybko oka­zało się, że to artystka obser­wuje swoje funk­cjo­no­wa­nie w przy­pad­ko­wym oto­cze­niu, w rela­cjach do ludzi i miejsc. Wyj­ście w Pol­skę można roz­pa­try­wać jako świecką piel­grzymkę wyni­ka­jącą z bar­dzo głę­bo­kich ducho­wych potrzeb, któ­rej celem nie jest kon­kretne, święte miej­sce, ale dotar­cie do wła­snych gra­nic. Samotną tułaczkę artystki można porów­nać do zacho­wa­nia ascety– mistyka, wiecz­nego wędrowcy.

Tekst z kata­logu ” Kura­tor Libera. Arty­sta w Cza­sach Bez­na­dzieji. Naj­now­sza sztuka pol­ska”. Wydaw­nic­two BWA Wro­cław. Redak­cja tek­stu Joanna Kobylt