Insty­tut Sztuki Wyspa
Godz. 18:00 /​ środy, czer­wiec — wrze­sień
Wstęp wolny

Naj­bliż­szy wykład

Dr Gabriela Świ­tek - Inne mia­sto — 25 wrze­śnia

Tytuł wykładu jest odwo­ła­niem do cyklu foto­gra­fii Elż­biety Janic­kiej i Woj­cie­cha Wil­czyka zapre­zen­to­wa­nego w 2013 roku w Zachę­cie – Naro­do­wej Gale­rii Sztuki. Inne mia­sto Janic­kiej i Wil­czyka uka­zuje archi­tek­to­niczną pano­ramę współ­cze­snej War­szawy, a dokład­niej obraz tych czę­ści mia­sta, które w cza­sie oku­pa­cji pozo­sta­wały w gra­ni­cach getta. Wykład, inspi­ro­wany tym pro­jek­tem arty­stycz­nym, ana­li­zuje pro­blem prze­strzeni pamięci oraz wybrane współ­cze­sne prak­tyki urba­ni­styczne. War­szawa jest przy­kła­dem mia­sta, w któ­rym „miej­sce po get­cie” jest wypeł­niane przez cen­trum biz­ne­sowe a nie­ustanne budo­wa­nie i burze­nie roz­grywa się na tle walki o „prawo do gruntu” i „prawo do horyzontu”.

Bio:

Dr Gabriela Świ­tek, kie­row­nik Zakładu Teo­rii Sztuki w Insty­tu­cie Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Absol­wentka Uni­ver­sity of Cam­bridge (PhD, 1999; MPhil, 1996) i Cen­tral Euro­pean Uni­ver­sity w Pra­dze (1994). Kie­row­nik działu doku­men­ta­cji sztuki współ­cze­snej w Zachę­cie – Naro­do­wej Gale­rii Sztuki. Autorka ksią­żek: Gry sztuki z archi­tek­turą. Nowo­cze­sne powi­no­wac­twa i współ­cze­sne inte­gra­cje (2013), Apo­rie archi­tek­tury (2012), Wri­ting on Frag­ments: Phi­lo­so­phy, Archi­tec­ture, and the Hori­zons of Moder­nity (2009). Główny obszar jej zain­te­re­so­wań to histo­ria i filo­zo­fia archi­tek­tury, meto­do­lo­gia histo­rii sztuki i współ­cze­sna kul­tura wizualna.

 

Odbyły się:

Prof. Jacek Domi­ni­czakLear­ning from Gdańsk. Stra­te­gie recy­klingu prze­strzeni publicz­nych - 25 września

Monika Zawadzka - Mia­sto typu euro­pej­skiego. Reak­ty­wa­cja? - 11 września

Dr Iwona LubaMetro­po­lis, czyli naro­dziny nowo­cze­snego Ber­lina u progu lat dwu­dzie­stych XX wieku — 24 lipca

Dr hab. inż. arch. Jakub Szcze­pań­skiZepsute mia­sto - 21 czerwca

Prof. dr hab. Maria Men­del - Mia­sto peda­go­giczne — 26 czerwca

Prof. Tomasz Szlen­dak Udomawiana/​inscenizowana. Prze­strzeń miej­ska mię­dzy publicz­nym a pry­wat­nym — 3 lipca

Dr hab. Krzysz­tof Rut­kow­ski Mia­sto jako Księga - 10 lipca

Dr hab. Piotr LorensDzie­dzic­two wspólne — dzie­dzic­two podzie­lone — wyzwa­nia dla urba­ni­styki — 17 lipca

Marta Żakow­ska - Star­sze Mia­sta — 31 lipca

Joanna ErbelWalka o prawo do mia­sta czyli o co? Prze­miana pola dzia­ła­nia miej­skich akty­wi­stek i akty­wi­stów od prze­strzeni publicz­nej po dobro wspólne — 7 sierpnia

Jagoda Załęska-​​Koczko - Sza­leń­stwo u wła­dzy — nazi­stow­skich urba­ni­stów wizje Gdań­ska — 21 sierpnia

Kuba Szre­der - Sprawa miej­ska a fabry­ko­wa­nie kul­tury - 4 września;