Insty­tut Sztuki Wyspa

Fun­da­cja Wyspa Progress

Zało­żony w 2004 roku i pro­wa­dzony przez Fun­da­cję Wyspa Pro­gress w Gdań­sku, ulo­ko­wany na daw­nych tere­nach Stoczni Gdań­skiej Insty­tut Sztuki Wyspa jest pierw­szą w Pol­sce nie­ko­mer­cyjną insty­tu­cją o mię­dzy­na­ro­do­wym pro­filu, zaj­mu­jącą się zagad­nie­niami współ­cze­snej kul­tury arty­stycz­nej, pro­wa­dzoną przez orga­ni­za­cję poza­rzą­dową. Jego cha­rak­ter i kon­cep­cja pro­gra­mowa wyra­sta bez­po­śred­nio ze spe­cy­fiki miej­sca, w jakim jest ulo­ko­wana, jego histo­rii i tra­dy­cji z jed­nej strony oraz pro­jek­to­wa­nej przy­szło­ści, z dru­giej. Mając w pamięci wiele nie­traf­nych pro­jek­tów rewi­ta­li­za­cyj­nych w Euro­pie, twórcy Insty­tutu przy­kła­dają kry­tyczne narzę­dzia prak­tyczne i teo­re­tyczne dla oceny nastę­pu­ją­cych wokół zjawisk.

Ambi­cją i misją Insty­tutu Sztuki Wyspa jest speł­niać sty­mu­lu­jącą inte­lek­tu­al­nie i arty­stycz­nie rolę dla tere­nów postocz­nio­wych, wpi­su­jąc się swoim pro­gra­mem w dys­ku­sję na temat ich histo­rycz­nej roli, łącząc je z dzie­jami nie­za­leż­nych ruchów arty­stycz­nych Gdań­ska oraz współ­cze­sną, inno­wa­cyjną prak­tyką arty­styczną. Z tego też powodu pro­jekt działa dwu­kie­run­kowo, repre­zen­tu­jąc z jed­nej strony inte­res kul­tury, z dru­giej zaś sze­roko rozu­miany inte­res publiczny, współ­two­rząc nową, dyna­miczną, kre­atywną i współ­cze­sną spo­łecz­ność dziel­nicy Młode Miasto.

Wyspa współ­pra­cuje z licz­nymi mię­dzy­na­ro­do­wymi insty­tu­cjami o cha­rak­te­rze arty­stycz­nym, badaw­czym i edu­ka­cyj­nym. Jed­no­cze­śnie, w związku z pla­nami zago­spo­da­ro­wa­nia i roz­woju powsta­ją­cej nowej dziel­nicy Młode Mia­sto, Insty­tut jest otwarty na dzia­ła­nia inte­gru­jące aktywne w tym obsza­rze pod­mioty oraz sca­la­jące przy­szłe nowe cen­trum mia­sta z jego histo­ryczną czę­ścią. Wyspa speł­nia ważną rolę media­cyjną w pro­ce­sie kształ­to­wa­nia nowego wize­runku tej czę­ści mia­sta. Pro­gram Insty­tutu zakłada wyra­zi­stą kon­tek­stu­ali­za­cję podej­mo­wa­nych dzia­łań w wymia­rze spo­łecz­nym, histo­rycz­nym, publicz­nym i este­tycz­nym. Insty­tut sta­nowi i będzie sta­no­wić labo­ra­to­rium rela­cji spo­łecz­nych nowej dziel­nicy Gdańska.

Fun­da­cja Wyspa Pro­gress pla­nuje prze­bu­dowę ist­nie­ją­cego budynku, celem powięk­sze­nia powierzchni użyt­ko­wej dla zadań pro­gra­mo­wych oraz nada­nia mu bar­dziej współ­cze­snego kształtu, ade­kwat­nego do współ­cze­snej este­tyki powsta­ją­cej nowej dziel­nicy. Roz­ło­żony na etapy pro­ces adap­ta­cji i prze­bu­dowy podob­nie jak pro­gram pla­cówki swoją dyna­miką odzwier­cie­dla spe­cy­fikę pro­ce­sów rewi­ta­li­za­cyj­nych zacho­dzą­cych na tere­nie Mło­dego Miasta.

Godziny zwie­dza­nia wystaw:
od wtorku do nie­dzieli — godz
.  11:00 — 18:00
ponie­dzia­łek nieczynne

Zespół Insty­tutu Sztuki Wyspa i Alter­na­tiva 2015

Aneta Szy­łak, dyrek­torka arty­styczna Alter­na­tiva 2015, wice­pre­zes Fun­da­cji Wyspa Progress

Grze­gorz Kla­man, arty­sta, kura­tor, pro­du­cent, pre­zes Fun­da­cji Wyspa Pro­gress, dyrek­tor Insty­tutu Sztuki Wyspa

Dorota Kuchar­czyk, biuro festiwalowe

Adam Man­dzie­jew­ski, pro­du­cent, wydawnictwa

Agnieszka Matusz­czak, pro­du­centka

Kaja Dłu­gosz, Otwarty ogród, archiwum

Radosław Orzeł, public relations

Nata­lia Wiśniew­ska, pro­du­centka

Kon­takt: sekretariat(at)wyspa.art.pl