Yona Fried­man — uro­dzony w 1923 r. w Buda­pesz­cie. Mieszka i pra­cuje w Paryżu. W 1943 roz­po­czął naukę na Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii w Buda­pesz­cie, następ­nie kon­ty­nu­ował stu­dia w Haj­fie do momentu ich ukoń­cze­nia w 1948 r. Jego reali­za­cje na tere­nie Izra­ela powstały w latach 1949– 1957. Po trwa­ją­cych dekadę wyjaz­dach do Paryża, prze­niósł się tam w 1957 r. w 1966 otrzy­mu­jąc oby­wa­tel­stwo fran­cu­skie, po czym kupił stu­dio w w Paryżu w 1968 r., w któ­rym mieszka i pra­cuje do dziś.