2012, film

Zdo­bywcy słońca to pro­jekt archiwistyczno-​​detektywistyczny Anny Baum­gart. Jest to histo­ria pociągu agi­ta­cyj­nego, który na początku lat 20. XX wieku wyru­sza z Moskwy do Ber­lina, by wspo­móc  Nie­miecką Par­tię Komu­ni­styczną i zawieźć na Zachód idee rewo­lu­cyjne. Pociąg nigdy nie dotarł do Ber­lina, zakoń­czył swój bieg na jed­nej z bocz­nic w Kolusz­kach nie­da­leko Łodzi. Baum­gart zapro­siła do pro­jektu histo­ryka sztuki Andrzeja Turow­skiego. Spo­tka­nie to przy­nio­sło dzieło nie­zwy­kłe – skła­nia­jące do reflek­sji na temat gene­alo­gii moder­ni­stycz­nej awan­gardy, pełne pytań o prawdę histo­rii i sens źró­deł w histo­rii sztuki, a zara­zem ope­ru­jące humo­rem i swo­bodne w łącze­niu kon­wen­cji. Efek­tem tej nie­co­dzien­nej  współ­pracy jest też książka Andrzeja Turow­skiego ‘Paro­wóz dzie­jów’, tekst balan­su­jący na gra­nicy roz­prawy histo­rycz­nej i fik­cji nauko­wej, z wyraź­nym wąt­kiem sensacyjnym.

Książka Andrzeja Turow­skiego ‘Paro­wóz dzie­jów’ jest nie­od­łączną czę­ścią dzieła fil­mo­wego Anny Baum­gart. Książka i film wspól­nie reali­zują pro­jekt artystyczno-​​naukowy, któ­rego czę­ści można jed­nak czy­tać i oglą­dać oddzielnie.

Anna_Baumgart_foto