Dyrek­torka arty­styczna: Aneta Szyłak

Pro­du­cent główny: Mak­sy­mi­lian Bochenek

Pro­du­centka tech­niczna: Nata­lia Wiśniewska

Biuro pro­jektu: Hanna Gryka

Strona www i kanały spo­łecz­no­ściowe:  Kaja Długosz

Redak­cja mate­ria­łów tek­sto­wych: Roma Piotrowska

Tłu­ma­cze­nia: Agata Hamil­ton, Bar­tosz Łunie­wicz, Jud­son Hamilton

PR: Agnieszka Ziółkowska

Ścieżki zwie­dza­nia i opieka nad widzem: Piotr Wajda, Mar­tyna Błasz­czyk, Daria Sycz, Joanna Dubiel­ska, Alek­san­dra Kuczyńska

Współ­praca orga­ni­za­cyjna: Dorota Kucharczyk

Pro­jekty edu­ka­cyjne: Nata­lia Wiśniew­ska, Arne Hen­driks, Robert Sęk

Wolon­ta­riu­sze: Nata­lia Kora­lew­ska, Kata­rzyna Sob­czak, Nata­lia Jaż­dżew­ska, Maja Bień­kow­ska, Michał Poznański

Prace sto­lar­skie i insta­la­cja: Tomasz Daniluk

Świa­tło: Bar­tosz Chybowski

Mul­ti­me­dia: Eido­tech Polska

Iden­ty­fi­ka­cja: Tomasz Bersz i Marian Misiak www​.bersz​mi​siak​.com

Skład i pro­jekty gra­ficzne: Julia Porań­ska | BoTak Studio

Podzię­ko­wa­nia: Zbi­gniew Jan­kow­ski, Gra­żyna Opa­now­ska, Mał­go­rzata Posadzka, Janusz Soszka, Mał­go­rzata Taraszkiewicz-​​Zwolicka, Michał Cha­zbi­je­wicz, Maciej Nowik.

zespół