zniszczony Gdańsk

Julien Bryan, Znisz­czony Gdańsk

Mate­riał archi­walny został zare­je­stro­wany przez Juliena Bry­ana w cza­sie jego podróży po Pol­sce i Rosji zimą 1946-​​47r. Film przed­sta­wia znisz­czone budynki wzdłuż Motławy w cen­trum mia­sta– kra­jo­braz powo­jenny odbity w wodach rzeki– pozo­sta­ło­ści zabu­do­wań z nie­miec­ko­ję­zycz­nymi zna­kami (fabryki metalu, restau­ra­cje itd.) Na tle ruin poja­wiają się miesz­kańcy, starsi ludzie oraz robot­nicy przy pra­cach porządkowych.

Raport ze znisz­czo­nego mia­sta roz­dzie­lony jest przez sceny z życia wiej­skiego w Pol­sce przed­sta­wia­jące gęsi w wodzie, urzą­dze­nia rol­ni­cze i prace polowe.

Mate­riał udo­stęp­niony dzięki uprzej­mo­ści U.S. Holo­caust Memo­rial Museum.