życie codzienne

Julien Bryan, Życie codzienne w południowo-​​wschodniej, północno-​​wschodniej i cen­tral­nej Pol­sce, 1936

Mate­riał doku­men­ta­cyjny roz­po­czyna się od krót­kiego uję­cia witryny skle­po­wej w żydow­skiej dziel­nicy w Kra­ko­wie. Następne kadry przed­sta­wiają archi­tek­turę War­szawy oraz kato­licką pro­ce­sję połą­czona z pale­niem kadzi­dła w Łowi­czu, po czym film znowu prze­nosi się do War­szawy, gdzie obser­wu­jemy miej­ską sce­ne­rię, skle­piki, pla­katy rekla­mowe przed­sta­wie­nia teatral­nego oraz zgro­ma­dze­nie ludzi. Film doku­men­tuje także pracę gór­ni­ków w kopalni i rafi­ne­rii w Kato­wi­cach, stocz­niow­ców w Gdań­sku oraz prace gospo­dar­skie męż­czyzn i kobiet.

Mate­riał udo­stęp­niony dzięki uprzej­mo­ści U.S. Holo­caust Memo­rial Museum.